X

Умови подання документів та допуску до добору і відбіркового іспиту кандидатів на посаду судді місцевого суду

1. Допуску до добору та складення відбіркового іспиту підлягає особа, яка у визначені Комісією терміни подала всі необхідні документи та на день їх подання відповідає установленим Законом вимогам до кандидата на посаду судді.

2. Не можуть бути допущені до участі у доборі судді та особи, які на момент відповідного звернення до Комісії вже є учасниками добору кандидатів на посаду судді.

Учасником добору на посаду судді є особа, стосовно якої ухвалено рішення Комісії про її допуск до нього.

Участь особи у доборі припиняється на підставі:

рішення Комісії про припинення участі особи у доборі;

рішення Комісії про рекомендування особи для призначення на посаду судді;

закінчення терміну дійсності результатів кваліфікаційного іспиту.

3. Для участі у доборі особі необхідно зареєструвати наміри стати суддею місцевого суду, а також подати документи, визначені частиною першою статті 71 Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

4. Про наміри стати суддею місцевого суду особа повідомляє Комісію шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Комісії відповідної форми та за визначеними нею правилами.

5. Приймання документів завершується в день, визначений як кінцевий термін їх подання. Заяви, що надійшли після зазначеного строку, не розглядатимуться.

6. Для участі у доборі та складенні відбіркового іспиту особа подає:

1) письмову заяву про участь у доборі кандидатів на посаду судді (за цим посиланням);

2) копію паспорта громадянина України;

3) анкету кандидата на посаду судді, що містить інформацію про нього (за цим посиланням);

4) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею;

5) декларацію родинних зв’язків кандидата на посаду судді (за цим посиланням);

6) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

7) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності);

8) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній з виконанням функцій держави;

9) письмову згоду на збирання, зберігання, обробку та використання інформації про кандидата з метою оцінки його готовності до роботи на посаді судді (за цим посиланням);

10) згоду на проведення щодо нього спеціальної перевірки відповідно до закону (за цим посиланням);

11) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, встановленому законодавством про запобігання корупції, як кандидата на посаду судді місцевого суду;

12) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

13) заяву про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади»;

14) електронний носій зі сканованими копіями документів, визначених підпунктами 1–13 цього пункту.

7. До заяви про участь у доборі повинні бути додані у повному обсязі всі необхідні документи (матеріали), визначені підпунктами 2–14 пункту 6 цих умов.

8. Документи (матеріали), визначені підпунктами 2–14 пункту 6 цих умов, повинні бути оформлені додатком до заяви про участь у доборі, розміщені у порядку їх черговості та пронумеровані згідно із загальною кількістю сторінок додатків.

9. Заява та додані до неї документи поверненню не підлягають.

10. Повторне звернення особи із заявою про участь у відповідному доборі не допускається.

11. Документи (матеріали), зокрема їх копії, подаються (заповнюються) особою, яка звертається із заявою про участь у доборі.

12. Дата заповнення (засвідчення) документів повинна відповідати даті їх подання (направлення) до Комісії.

13. Копія паспорта громадянина України повинна містити копії всіх заповнених його сторінок.

14. Мотиваційний лист повинен містити дату та підпис особи, яка його подає, та бути оформлений відповідно до таких вимоги:

1) обсяг – до 2 аркушів;

2) формат аркуша – А-4;

3) шрифт – Times New Roman;

4) розмір шрифту – 14 pt;

5) відступи: від лівого краю аркуша – 30 мм, від верхнього та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм;

6) друкований вигляд.

У мотиваційному листі повинно міститися обґрунтування щодо, зокрема:

а) передумов, які спонукали до участі кандидата у доборі;

б) мети, яку особа прагне досягти під час перебування на відповідній посаді;

в) наявності необхідної кваліфікації для здійснення правосуддя;

г) ролі суддівської винагороди у намірах стати суддею;

д) інші мотиви бути суддею.

15. Декларація родинних зв’язків кандидата на посаду судді повинна відповідати затвердженій Комісією формі.

16. Копія трудової книжки, послужного списку (за наявності):

1) повинна містити копії всіх заповнених сторінок;

2) має бути належним чином засвідчена за місцем роботи особи, яка її подає.

У разі якщо станом на час звернення для участі у доборі та складенні відбіркового іспиту особа, яка подає відповідні документи, не працює, копія трудової книжки, послужного списку (всіх заповнених сторінок) засвідчується нею особисто.

17. Довідка медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави, подається за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2012 року № 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2012 року за № 1405/21717.

18. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, подається особою як кандидатом на зайняття посади судді шляхом відповідного її заповнення і підписання на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Для підтвердження факту подання цієї декларації особа подає до Комісії роздруковану копію відповідної декларації та посилання на неї, оформлене у друкованому вигляді на окремому аркуші, який має містити такі реквізити:

1) назву «Посилання на інтернет-сторінку про розміщення декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»;

2) відповідне посилання на інтернет-сторінку;

3) дату подання декларації;

3) прізвище, ім’я, по батькові кандидата, підпис та дату заповнення відповідного аркуша.

19. Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних) повинна містити копії всіх заповнених його сторінок.

20. Заява про проведення перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», подається кандидатом власноручно написаною розбірливим почерком за формою, визначеною Порядком проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563.

У разі подання такої заяви особою за місцем роботи до Комісії надається копія цієї заяви, засвідчена в установленому порядку відповідальною особою за місцем роботи кандидата.

У разі проходження особою за місцем роботи перевірки, визначеної Законом України «Про очищення влади», нею подається засвідчена в установленому порядку копія довідки про її результати.

21. Копії документів повинні бути:

1) виготовлені на одній стороні аркуша формату А-4 розміром шрифту 14 pt та відступом тексту від лівого краю аркуша 30 мм, від верхнього та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм;

2) доступними для читання;

3) повно і чітко відображати інформацію та відомості, зазначені у них, незалежно від їх змісту.

Копія документа обсягом до двох аркушів посвідчується особою, яка його подає, крім документів, які засвідчуються в іншому установленому порядку.

Копія документа обсягом два і більше аркушів повинна бути прошнурована нитками через чотири проколювання голкою та на зворотному боці останнього аркуша скріплена підписом особи, яка його подає, із зазначенням кількості прошитих аркушів, ініціалів і прізвища цієї особи, крім документів, які засвідчуються в іншому установленому порядку.

22. На електронному носії зі сканованими копіями документів, передбачених підпунктами 1–13 пункту 6 цих умов, повинна бути створена папка із назвою відповідно до прізвища, ініціалів і року народження особи, яка подає ці документи (зразок: «Прізвище П.П. 1977»).

У цій папці повинні міститися скановані копії усіх документів, які подаються особою до Комісії для участі у доборі.

Вимоги до сканованих копій документів:

1) Формат – PDF;

2) кожен документ повинен бути збережений в окремому файлі;

3) назва файлу документа повинна містити прізвище, ініціали і рік народження особи, яка його подає, а також повне найменування документа відповідно до підпунктів 1–13 пункту 6 цих умов (зразок: «Прізвище П.П. 1977. Копія паспорта громадянина України»).

23. За достовірність поданих до Комісії документів і правильність їх оформлення несе відповідальність особа, яка їх подає.

24. У разі встановлення невідповідності переліку та комплектності доданих до заяви документів, вказаних особою у заяві, із фактично доданим або неналежності оформлення документів секретаріат Комісії складає акт і повертає такі документи особі, яка їх подала, без розгляду Комісією.

25. На основі поданих особою документів член Комісії або за його дорученням інспектор здійснює перевірку:

1) дотримання особою визначеного Комісією терміну подання документів для участі у доборі та складення відбіркового іспиту;

2) поданих особою документів на відповідність переліку та вимогам до їх оформлення;

3) відповідності особи на час звернення до Комісії установленим вимогам до кандидата на посаду судді місцевого суду.

26. Документи, подані особою для участі у доборі, можуть бути залишені Комісією без розгляду на підставі відповідного звернення особи.

27. Розгляд питання про відповідність особи установленим Законом вимогам до кандидата на посаду судді місцевого суду здійснюється Комісією на основі поданих особою документів.

28. Повідомлення про дату, час і місце розгляду питання щодо відповідності особи установленим Законом вимогам до кандидата на посаду судді місцевого суду розміщується на офіційному веб-сайті Комісії.

Особа, стосовно якої розглядається питання, має право брати участь у засіданні при розгляді відповідного питання щодо неї. Неявка особи на таке засідання не перешкоджає розгляду Комісією відповідного питання та ухвалення рішення.

Інформація про результати розгляду питання про відповідність особи установленим Законом вимогам до кандидата на посаду судді місцевого суду розміщується на офіційному веб-сайті Комісії.

Перехідні положення

Кандидати на посаду судді, які відповідно до пункту 29 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII мають право взяти участь у доборі без складення відбіркового іспиту та проходження спеціальної підготовки і бажають скористатися зазначеним правом, одночасно із поданням заяви про участь в оголошеному Комісією 03 квітня 2017 року доборі кандидатів на посаду судді місцевого суду та документів, визначених статтею 71 цього ж Закону, інформують Комісію про реалізацію цього права шляхом подання заяви за затвердженою формою.